facebook

www.strefazwierzat.pl

 


DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Portal – serwis internetowy strefazwierzat.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.strefazwierzat.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu. Brak możliwości dokonania zmian w ogłoszeniu po jego dodaniu;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem. Ma możliwość dokonywania zmian w dodanych przez siebie ogłoszeniach (np. usunięcie, promowanie, zmiany w treści, zakończenie);

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Portal, będący jednocześnie właścicielem Portalu;

Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Administratorowi takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Administratora, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień. 
Materiał – informacja, zdjęcie, grafika, logo, wpis, opis, itp. przekazane, które mają być zamieszczone na portalu.

 

 

§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.strefazwierzat.pl. 
 2. Portal ma charakter informacyjno-promocyjno-ogłoszeniowy.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialny jest Administrator.
 5. Portal jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Portalem. Materiały publikowane na łamach Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Portal ani Administrator nie są sprzedawcą, kupującym ani oddającym/przyjmującym za darmo zwierzęta, rośliny, usługi ani inne przedmioty oferowane w ramach serwisu strefazwierzat.pl. W przypadku chęci skorzystania z ogłoszenia należy kontaktować się z konkretnym ogłoszeniodawcą, który zamieścił swoje dane kontaktowe w konkretnym ogłoszeniu.

 

 

§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi zabrania się handlu żywymi i martwymi okazami zwierząt wymienionymi w aktualnych aneksach A-D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Zakaz obejmuje również części tych zwierząt oraz produkty pochodne.

Użytkownik ma obowiązek stosowania się do
Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112301373).

             Zgodnie z nowelizacją ustawy:

- Prawo do rozmnażania psów i kotów w celach handlowych mają wyłącznie hodowle zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych zwierząt.

- Zabroniona jest sprzedaż i kupno psów i kotów na targach, targowiskach i giełdach. Psy i koty można sprzedać i zakupić tylko w miejscu ich hodowli i chowu.

-  Zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w organizacjach, których statutem jest działalność związana z hodowlą psów i kotów rasowych). Psy i koty bez rodowodu można jedynie oddać za darmo do adopcji.

 

 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Portalu  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa
 5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 8. Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 9. Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
 10. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 12. Użytkownik publikując materiały na Portalu, zgadza się na wykorzystanie tych materiałów przez Administratora w celu reklamy, rozwoju i innych celach marketingowych Portalu w innych miejscach niż Portal na czas nieokreślony (Administrator zobowiązany jest nie działać na szkodę Użytkownika), nawet po zakończeniu współpracy Administratora i Użytkownika. W przypadku zakończenia współpracy Administratora i Użytkownika i braku zgody Użytkownika na korzystanie z jego materiałów Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora o tym fakcie.
 13. Użytkownik i Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i marketingowych od Administratora nawet po zakończeniu współpracy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, Administratorem i Użytkownikiem zarejestrowanym, chyba że Użytkownik, Użytkownik zarejestrowany poinformuje Administratora o braku zgody poprzez formularz kontaktowy w stopce strony.

 

 

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

 1. Administrator dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 
 2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu. 
 3. Administrator nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania, przenoszenia bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego i niezgodne z regulaminem oraz np. z kategorią ogłoszenia.
 6. Administrator oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.
 8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 9. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.
 10. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 12. Administrator ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1.  usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
  2. zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
  3. zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji, umieszczania materiałów opublikowanych na Portalu przez Użytkownika w celu reklamy, rozwoju i innych celach marketingowych Portalu w innych miejscach niż Portal na czas nieokreślony (Administrator zobowiązany jest nie działać na szkodę Użytkownika), nawet po zakończeniu współpracy Administratora i Użytkownika. W przypadku zakończenia współpracy Administratora i Użytkownika i braku zgody Użytkownika na korzystanie z jego materiałów Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora o tym fakcie.
 15. Administrator ma prawo do wysyłania do Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych informacji dotyczących Portalu, informacji reklamowych i marketingowych nawet po zakończeniu współpracy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, Administratorem i Użytkownikiem zarejestrowanym, chyba że Użytkownik, Użytkownik zarejestrowany poinformuje Administratora o braku zgody poprzez formularz kontaktowy w stopce strony.
 16. Administrator nie bierze odpowiedzialności za transakcje, jakość zwierząt, przedmiotów i wykonanie usług, transport, pochodzenie, odbiór związany z ogłoszeniami. Wszelkie reklamacje, roszczenia i inne problemy z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do ogłoszeniodawcy.

 

 

 

 


§4. PRAWA  AUTORSKIE

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Administratora lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników.
 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Administratora.

 

 

§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI

 

 1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administrator nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 
 4. Administrator, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu www.strefazwierzat.pl używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer www.strefazwierzat.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Administrator zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.

 


§6. BANERY REKLAMOWE

 

 1. Banery reklamowe będą wyświetlane bezpłatnie. O ich wielkości, ilości, czasie i miejscu zamieszczenia decyduje Administrator. 

 


§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 1. Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 7. Administrator zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Administratora każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.§8. RODO

        

 W związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo oraz zawarliśmy umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych  ze spółką H88 S.A. . z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, o kapitale zakładowym w wysokości 210.000,00 zł wpłaconym w całości. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci newslettera z ofertami handlowymi oraz przekazywania informacji kontaktowych osobom zainteresowanym ogłoszeniami opublikowanymi przez Ciebie. Przypominamy, że w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera oraz usunięcia swoich danych i ogłoszeń . W tym celu napisz do nas wiadomość.

Chcemy Cię także poinformować, że:
1. Nasze dane kontaktowe to: Grzegorz Skrzyński, ul. Solskiego 9/28, 31-216 Kraków, e-mail: grzegorz.skrzynski@op.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter, a także nasz uzasadniony interes, polegający na promowaniu towarów i usług.
3. Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usługi newslettera lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją usługi newslettera.
5. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.
6. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.
 2. Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Administrator postanowi inaczej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.